فرمها و آیین نامه های کارشناسی ارشدفایلها و فرم ها

جهت جستجو اینجا کلیک کنید
ردیفعنوانتوضیحات
1 مدارک لازم جهت جلسه دفاع و نحوه تکمیل کردن فرمها  
2 فرم ارزیابی اساتید این فرم بصورت تایپ برای هر استاد یک نسخه چاپ شود.1- استاد راهنما 2- استاد مشاور(در صورت داشتن مشاور) 3- استاد داور. در مجموع 3 نسخه.
3 فرم ارائه مقاله در صورت ارائه مقاله تکمیل گردد.
4 فرم عدم ارائه مقاله در صورت عدم مقاله تکمیل گردد.
5 فرم ارزیابی پژوهشی این فرم مخصوص ورودی های 94 و ماقبل آن می باشد
6 فرم ارزیابی پژوهشی ورودیهای 95 و بعد این فرم شامل دانشجویان ورودی 95 و بعد می باشد.
7 فرم تاییدیه صحافی پایان نامه بعد از دفاع از پایان نامه، تصحیح موارد گفته شده در جلسه دفاع توسط اساتید امضا گردد و تحویل امور پژوهشی دانشگاه تا برای صحافی توسط دانشجو اقدام گردد.
8 فرم تحویل نسخه های صحافی تحویل نسخه های صحافی و سی دی پایان نامه و اخذ امضاء
9 فرم ب ارسال چکیده پایان نامه بعد از دفاع به امور پژوهشی
10 فرم ثبت نهایی نمره این فرم را به همراه کلیه مدارک بصورت تایپ شده تحویل امور پژوهشی گردد.
1 2      تعداد کل صفحات:  2