عضويت در كتابخانه ديجيتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)

1397/11/15


عضويت در كتابخانه ديجيتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) رايگان بوده و اعضاء محترم کتابخانه امكان مطالعه تمام متن كتب و ساير منابع مستقر (مجاز) را دارا مي باشند.
http://vlib.itrc.ac.ir/parvan/home